Detta är en slutreplik av Mats Molén i debatten på Folkvetts website med anledning av Folkvetts "utnämning" av Molén till "Årets Förvillare 2001". Den publiceras här eftersom Folkvetts webbredaktör refuserat Moléns slutreplik.

Propagandistisk nidbild som en del vill tro på

Dan Larhammar (DL) har i sitt senaste inlägg och i sin sammanfattning gjort vissa ändringar i strategin i sin diskussion, dragit in nya områden i diskussionen samt återupprepat vissa ståndpunkter trots att jag både per mail och i inlägg visat att DL inte har läst tillräckligt noggrant.

DL mailade nyligen (26/1) att man inte tänkte ändra i den nyligen publicerade listan för s k rudimentära organ "utan funktion" som nu finns på Folkvetts hemsida, därför att jag inte givit referenser till fackvetenskaplig originallitteratur där funktionen beskrivits (detta med rudimentära organ är ett nytt argument som DL dragit in i debatten). Dessa referenser finns dock att hitta i den vetenskapliga facklitteraturen, mer eller mindre lätt, sedan lång tid tillbaka, för den som söker (annars har jag en lista på artiklar och böcker i "Vårt ursprung?", där man kan söka vidare). Anledningen till att jag utsågs till "Årets förvillare" var att jag inte ändrat allt efter DL:s kommentarer i ett brev 1996 (med efterföljande diskussion). Detta brev saknade dock hänvisning till klarläggande referenser i flera av de fall jag inte ändrat (eller också läste DL in egna tolkningar som aldrig stått i texten), och om jag då skulle följa samma ståndpunkt som DL borde jag inte ha ändrat nästan något. Nu har jag dock kontrollerat detta om relaxinet genom att ta kontakt med en forskare som jobbar med det, och det om GnRH kan jag kolla upp till nästa upplaga av "Vårt ursprung?" (nu när DL äntligen kommer med en referens som kan ändra på tolkningen - argumenten som DL tidigare tagit upp i denna debatt om GnRH var inte lika seriösa).

DL efterlyser dessutom någon "ny vetenskaplig referens" från mig, i debatten. Eftersom denna debatt i första hand inte handlar om evolutionsteorin är fullt riktig eller inte, utan om det är rätt att jag skall anses vara "Årets förvillare" eller inte, tänker jag inte dra in något som publicerats efter sommaren år 2000.

När det gäller beskrivningen av olika sorters hjärtan, gör DL återigen några häpnadsväckande påståenden och felciteringar - jag har skrivit att ett reptilhjärta är bättre än ett däggdjurshärta i en reptil - inte att ett reptilhjärta skulle vara bättre än ett däggdjurshjärta. På liknande sätt tar DL upp diskussionen om hunddjurens ursprung. Inte heller har jag försökt påskina att de evolutionister jag citerat, skulle ifrågasätta hela evolutionsteorin, eller något liknande, utan ville bara visa att forskare är mer eller mindre öppna för att ifrågasätta eller kritisera olika delar av evolutionisteorin - DL:s missbruk av min text har svårt att finna någon motsvarighet i en seriös faktadebatt. Jag skrev inte heller att Durant var en ledande evolutionist, och inte heller att alla forskare i det jag refererade var ledande evolutionister - DL läser in sina egna övertolkningar igen. En riktig "höjdare" är när DL får det att framstå som att jag refererar till en fossil orm som stöd för att ormars "bakben" har funktion - när det klart står en annan källa till detta!

Vidare, om DL:s felaktiga sätt att resonera vore riktigt, då skulle en evolutionist inte kunna använda några resultat som någonsin presenterats av skapelsetroende forskare - eftersom undertecknad tydligen inte får använda sig av evolutionisters resultat. DL ser inte heller, i detta sammanhang, skillnaden mellan fakta, tolkningar som kan göras av dessa fakta, samt den tro olika forskare har (se mer nedan).

DL:s diskussion om cytokrom C är fel, eftersom han inte läser det jag skriver, inte ens efter att jag har påpekat det per mail ett antal gånger (han verkar t ex inte ha försökt återupprepa de matematiska beräkningar jag hänvisar till - om det jag skrivit är fel borde det vara enkelt att kontrollera det). Jag kan inte stå för de tolkningar DL gör när han beskriver vilken syn undertecknad sägs ha på detta protein och proteiner över huvud taget (han gör ofta på liknande sätt, och i en diskussion vi tidigare hade fick jag skriva några gånger innan DL läste en bildtext som förklarade bombarderbaggens "kanon" - i stället för en helt snedvriden version som DL tolkade fram själv från en passage där jag mest bara räknade upp de olika delarna i "kanonen"). Jag kan inte ändra om DL inte först försöker se vad jag skriver, och sedan ger ett grundläggande argument som håller. Det "måste" således ha varit "konstant mutationshastighet" om man tar hänsyn till slutresultatet och att det har skett ungefär lika många mutationer under ungefär lika lång tid. Detta har evolutionister skrivit om i många år när man tolkat proteindata som s k biologiska klockor, utan att de har blivit kritiserade av DL. Men, eftersom DL ofta bara verkar läsa enstaka meningar ser han inte att jag skriver att evolutionister försöker ändra på tolkningarna av mutationshastigheterna även i s k "biologiska klockor" (precis som jag citerade från DL i mitt förra inlägg och som de forskare DL citerar i sitt sista inlägg också verkar göra - enligt DL kan mutationshastigheter ändras nästan hur som helst så att de passar in med evolutionsteorin - således ett cirkelresonemang där man i efterhand passar in data i det man tror på). Och - som sagt - cytokrom C är bara ett exempel bland andra proteiner. Jag tog det proteinet eftersom det oftast används i läroböcker. (DL verkar dock inte se alla de proteindata jag citerar i VU, utan tolkar min slutsats som grundad på undersökningar av ett enda protein.)

En av DL:s nya tekniker att argumentera verkar vara att försöka isolera mig, genom att säga att forskare som Scherer och Behe inte har liknande åsikter som jag (jag skall inte här återge vad DL tidigare skrivit om dessa forskare i privat korrespondens till mig - och DL borde veta vad forskarna står för, även om han tydligen har svårt att tro det). Scherer har skrivit betydligt fler skapelseböcker än vad jag har, och Behe har de åsikter jag skrivit. (Det är rent absurt att antyda att man tror på makroevolution därför att man publicerat ett "släktträd" - hur skall man kunna kritisera en teori om släktskap utan att presentera ett sådant träd?) Det finns inget mer att tillägga, förutom att man inte behöver vara i majoritet för att ha rätt och att det finns många forskare som är skapelsetroende (se t ex info om den europeiska skapelsekonferensen i Halland i sommar, där det stora flertalet forskare är skapelsetroende och flera föredrag handlar om molekylärbiologi, på www.8thECC.com).

Att jag utsetts till "Årets förvillare 2001" verkar mest vara DL:s personliga inställning, att om jag inte lyssnar på honom och tror på evolutionsteorin fullt ut då är jag en förvillare.

DL:s avslutning (samt sammanfattning) visar med all tydlighet den starka tro han har - och den typ av "evangelisation" han framför är ofta till stor del meningslös att kommentera (en del är dock kommenterat ovan - man kan tillägga att DL:s beskrivning av Kuznetsov är delvis felaktig). Det är förvrängning på förvrängning, och tanken är inte långt borta att DL faktiskt medvetet inte talar sanning. DL visar dock med all tydlighet var han står - han har gjort det kanske mest grundläggande fel som en forskare kan göra. Han tycks anse att evolutionen från den första levande varelsen till människan och allt annat levande är ett faktum, ungefär som att jorden är rund. Och - han verkar anse att så fort man upptäckt något nytt är bara själva upptäckten samma sak som att evolutionsforskningen får stöd (t ex att man publicerat kompletta sekvenser av arvsmassan från flera organismer). Däremot kanhända att DL har en ödmjuk inställning till vetenskapen och vetenskapliga resultat i sig. I det här fallet har han gjort samma fel som en stor del av alla biologer gör - de anser att resultaten (i detta fall evolutionsteorin) är säkrare än metoderna (i detta fall de vetenskapliga metoderna). Vetenskapsteoretikern Hull upptäckte detta problem i en studie av just biologers syn på vetenskap och evolutionsteorin. Många biologers syn på evolutionsteorin liknar således mer en religiös tanke än vetenskap (ungefär som homeopati - "det fungerar ju", säger man). Och - det är kanske inte så konstigt! Jag hade själv samma åsikt när jag tidigare var evolutionist, evolutionsteorin presenteras nästan alltid som ett bevisat faktum (och man måste ju tro på fakta...) - och det handlar om samma saker som alla religioner handlar om - t ex om var vi kommit ifrån.

I detta fall rör det sig om ateistens kamp för intellektuell överlevnad, snarare än att söka sanningen om vårt ursprung. Och - ett sätt är således att använda sig av propagandistiska nidbilder, som ingen vill stå för. DL villl dock hålla fast vid den bilden, för att det lättare skall gå att kritisera sina "motståndare". Därmed inte sagt att allt jag skrivit och står för är rätt (som jag redan skrivit i förordet till "Vårt ursprung?" och som jag självklart medgivit här).

Mats Molén

Referenser:
Hull, David L "Science as a Process", University of Chicago Press 1988 (taget från Landgren, Per "Introduktion" i "En bok om vetenskap, evolution, skapelse Gudstro", XP Media 2002).